Regulamin kursów online - E-learning | Ethoplanet

Regulamin kursów online

Regulamin kursów online Etologicznego Centrum Szkoleniowo-doradczego Ethoplanet

§ 1.

1. Regulamin Kursów Online ETOLOGICZNEGO CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ETHOPLANET, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki Słuchaczy kursów onlineEthoplanet.

2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Słuchaczy na kursy online Etologicznego Centrum Szkoleniowo-Doradcze Ethoplanet, zwane dalej Kursy online 

§ 2.

1. Słuchaczem/ Uczestnikiem kursu onlineEthoplanet może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia, lub osoba niepełnoletnia po wysłaniu uprzednim wyrażeniu zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 3.

1. Kursy online są prowadzone w formie kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy e-learningowej.

2. Po opłaceniu kursu, Uczestnik otrzymuje w przeciągu 7 dni dostęp do platformy e-learningowej danego kursu online.

§ 4.

Ethoplanet zobowiązane jest do zapewnienia:
1. kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi przygotowanych kursów online;
2. Dostępu do platformy e-learningowej;
3. Obsługi administracyjno-technicznej Słuchaczy i kursów.

§ 5.

1. Kursy mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.

2. Jednostką obliczeniową kursów jest godzina akademicka (45 min).

3. Kursy prowadzone są według autorskich programów pracowników Ethoplanet.

4. Kursy odbywają się poprzez platformę e-learningową.

§ 6.

1. Udział Słuchaczy w kursach jest odpłatny. Wysokość opłat za kursy i egzaminy jest podana w informacji na stronie internetowej w momencie uruchomienia zapisów.

2. Dostęp do stresy e-learningowej Słuchacz otrzymuje w przeciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie Ethoplanet.

§ 7.

1. Każdy Kurs online kończy się egzaminem online.

2. Słuchacz, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za kolejne podejście poprzez opcję: kolejny termin egzaminu.

3. Termin egzaminu poprawkowego jest dowolny. Udostępnienie możliwości każdego podejścia następuje zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Ethoplanet.

4. Nie ma limitu egzaminów poprawkowych kursów online.  

§ 8.

1. Zgłoszenia na kursy online przyjmowane są elektronicznie, poprzez stronę www.ethoplanet.com

2. Słuchacz jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany kurs online w ciągu siedmiu dni od daty potwierdzenia przez Ethoplanet przyjęcia zgłoszenia.  Opłata za kursy Ethoplanet pobierana jest z góry.

3. Opłatę należy wnieść na indywidualny rachunek o numerze wskazanym przez Ethoplanet lub za pomocą szybkich płatności Przelewy24.

§ 9.

Szczegółowa oferta edukacyjna Ethoplanet dostępna jest na stronie internetowej www.ethoplanet.com

§ 10.

1. Kursy online nie podlegają zwrotowi.

2. W przypadku rezygnacji z kursu Słuchaczowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs online.

§ 11.

1. Słuchacz ma prawo do otrzymania Dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w kursie, który wydawany jest po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego.

2. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest zdobycie minimum 60% poprawnych odpowiedzi na egzaminie końcowym online.

3. Dyplomy wysyłane są w formie elektronicznej.

4. Na prośbę Kursanta istnieje możliwość wysłania pocztą dyplomu w formie papierowej, za dodatkową opłatą w wysokości 40zł.

§ 12.

1. Słuchacz ma prawo do otrzymania faktury za kursy i egzaminy Ethoplanet.

2. Słuchacz może wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury na inny podmiot. Wówczas należy skontaktować się z Biurem Ethoplanet i wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury PRZED WNIESIENIEM OPŁATY ZA KURS.

“Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy. Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.”

3. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek Ethoplanet lub wykonania przelewu za pośrednictwem szybkich płatności „Przelewy24”i tego samego dnia jest wystawiany paragon.

4. Faktury wymienione w ust. 3 wydawane są w Biurze Ethoplanet i wysyłane drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego było wykonane zgłoszenie na kurs.

§ 13.

1. Rejestrując nowe Konto Słuchacza lub wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Słuchacza w wersji papierowej, Słuchacz wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Ethoplanet oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi edukacyjnej. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi przez Ethoplanet.

2. Przetwarzanie danych osobowych Słuchacza w zakresie promocyjno-informacyjnym jest możliwe jedynie w przypadku wyrażenia przez Słuchacza dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej działalności Ethoplanet oraz o wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, popularno-naukowych, organizowanych przez Ethoplanet.

3. Słuchacz ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

4. Słuchacz ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. 

§ 14.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akokocinska@ethoplanet.com
  2. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura.
  3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 15.

Ethoplanet zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a o treści zmian regulaminu każdy Słuchacz zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Ethoplanet wiadomości o zmianie Regulaminu, a w przypadku trwania kursu- dodatkowo Słuchacze zostaną poinformowani przez Ethoplanet poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeżeli Słuchacz, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ethoplanet w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§ 16.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

© 2020 Ethoplanet. Wszelkie prawa zastrzeżone.